Конкурсты өткізу туралы хабарлама

Конкурсе уйымдастырушысы: «Павлодар облысынын кэсшкерлк жэне сауда баскармасы» ММ

Орналаскан жер: Павлодар каласы.

Пошталык мекенжайы: Астана кошест, 61.

Электрондык поштанын мекенжайы: kense.dpp@pavlodar.gov.kz

Байланыс телефоны: 8 (7182) 78-78-18, 78-78-19.

Конкурстын мэн: «Бизнестін жол картасы 2020» бизнесті колдау мен дамытудың Мемлекетік багдарламасы шенберінде мемлекеттік гранттарды ісін  жана бастаган кәсіпкерлерге, жас кәсіпкерлерге, әйелдерге, мугедектерге жэне 50 жастан аскан тулгаларга беру.

Конкурстын формасы: ашык конкурс.

Конкурска катысу ушін өтінімдерді берудің орны: Павлодар каласы, Астана кешесі, 61, каб. 1О1А.

Конкурстык кужаттаманы усынудын тәртібі: конкуска катысу ушін уміткерлер керсетілген мекенжайы бойынша кужаттарды бектілген нысан бойынша немесе конкурстық кұжаттаманын толык пакетін жеке, пошта аркылы немесе өзіннің  уәкілді өкілі арқылы ұсынады.

Кужаттаманы усынудыцн мерзімі: 2019 жылгы «8» тамыздан 2019 жылгы «14» тамызга дейн, жумыс кундері сагат 10.00-ден 17.30-га дейн (жергілікті уақыт).

Отінімдер беруді: бастаудын куні жэне уакыты: 2019 ж. «8» тамыздан 10.00 сагаттан бастап (жергілікті уақыт).

Отінімдер беруді аяктаудын куні және уакыты: 2019 ж. «14» тамызга 17.30 сагатка дейн (жергілікті уақыт).